Dokumenty

Raport Macieja Zalewskiego

Screenshot 2015-01-08 00.30.53
MACIEJ ZALEWSKI
POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, 17.12.1993 r.

Pani Olga Krzyżanowska
Przewodnicząca Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich

Korzystając z przysługującego mi prawa chcę odnieść się do wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 22.10.1992 r. o pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej i przedstawionych we wniosku zarzutów popełnienia, przestępstw z art. 252 par. 1 kk, art. 205 par. 1 kk oraz z art. 239 par. 2 kk.

Kontekst, charakter i okoliczności moich kontaktów z Bogusławem Bagsikiem i Andrzejem Gąsiorowskim.

 • W dniu 12.03.1991 r. zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt. 2 literą c Zarządzenia nr 3 Prezydenta RP (Lecha Wałęsy) z 31.01.1991 r. w sprawie KOK (Komitetu Obrony Kraju), zostałem powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (Lecha Wałęsy), z jednoczesnym powierzeniem funkcji Sekretarza KOK.
 • Zakres moich obowiązków obejmował m.in. problematykę zagrożenia porządku wewnętrznego kraju. Problematyka ta pokrywa się ze sferą odpowiedzialności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Ważnym aspektem problematyki zagrożeń jest sposób funkcjonowania na polskim rynku kapitału prywatnego i zagranicznego, jego pochodzenie, źródła i kierunki obiegu, wpływy, jakie może on wywierać na finanse publiczne i politykę pieniężną państwa.
 • Dnia 23.04.1991 r., w rozmowie z Szefem Urzędu Ochrony Państwa, określiłem zakres powyższej problematyki i zwróciłem się z prośbą o dostarczenie mi odpowiednich materiałów i informacji (pismo tajne, RBN/01/MZ/91 z 24.03.1991 r.). Odpowiedź Szefa UOP (pismo spec. znaczenia, Eb-00118/91) przedstawiała zakres wiedzy UOP w interesujących mnie sprawach i umacniała w przekonaniu, że należy zajmować się energicznie tą problematyką. W ciągu trzech tygodni odbyłem z kierownictwem UOP pięć spotkań i dyskusji poświęconych tej sprawie (23.04., 1.05., 6.05., 9.05., 15.05.). Jedną z firm której poświęcaliśmy uwagę, była spółka Art-B.
 • W czasie wizyty Prezydenta RP w Izraelu, w dniach 21-23.05.1991 r. odbyłem spotkania z najwyższymi przedstawicielami izraelskiego Ministerstwa Obrony i służb specjalnych. Jednym z przedmiotów naszego zainteresowania była spółka Art-B (inwestycje w przemyśle paliwowym Izraela, powiązania z największymi izraelskimi bankami i służbami specjalnymi Izraela, domniemane związki z KGB w prowadzeniu akcji transportowania rosyjskich Żydów do Izraela, etc.).
 • Brak możliwości uzyskania skutecznej pomocy UOP w powiększaniu informacji o Art-B zmusił mnie do nawiązania bezpośredniego, operacyjnego kontaktu z panami Bagsikiem i Gąsiorowskim. Informację o nawiązaniu kontaktu przekazałem swoim szefom w Kancelarii Prezydenta RP (Jarosławowi Kaczyńskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu), panom Ministrom Stanu, oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.
 • W dniach 11.06., 17.06., 20.06., 24.06., 25.06.1991 r, odbyłem siedem spotkań z właścicielami Art-B. W rezultacie „Andrzej Gąsiorowski zadeklarował pełną współpracę w wyświetleniu niejasności związanych z funkcjonowaniem firmy Art-B, zasięgiem operacji przez nią prowadzonych, i źródłem pochodzenia środków, którymi firma obraca” (fragment notatki służbowej z 12.06.1991.r.).
 • Właściciele Art-B przekazali wyczerpujące informacje i materiały dotyczące operacji finansowych prowadzonych przez firmę („oscylator”), mechanizmów funkcjonowania holdingu Art-B i jego struktury, udziału Art-B w kontaktach polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) z kierownictwem Ministerstwa Obrony Izraela (problemy współpracy przemysłów zbrojeniowych i handlu), ujawnili też analizy polityczne zbliżających się wyborów parlamentarnych i informacje dotyczące zaangażowania Art-B w kampanię prezydencką. Informacje operacyjne zostały przekazane do Urzędu Ochrony Państwa.
 • Na mój wniosek z 17.06.1991 r. (pismo tajne, RBN/143/MZ/91) Prezydent RP w dniu 18.06.1991 r. udzielił mi pełnomocnictwa d/s kontaktów z izraelskimi służbami specjalnymi w sprawach bezpieczeństwa państwa. Równolegle z rozmowami z ART-B trwały kontakty z przedstawicielami Izraela (20.06., 28.06., 1.07., 4.07.).
 • Właściciele Art-B „deklarowali chęć pośrednictwa w kontaktach finansowo-handlowych z Izraelem na dużą skalę, 1.5.-2 mld USD” (tamże).
 • W dniu 25.06.1991 r. Minister Stanu, Szef Kancelarii Prezydenta RP (Jarosław Kaczyński), po rozmowie jaką odbył z szefem Urzędu Ochrony Państwa (Andrzejem Milczanowskim), przekazał mi polecenie zaprzestania kontaktów z Art-B. Według przekazanych mi informacji, Urząd Ochrony Państwa miał wejść w posiadanie danych na temat powiązania spółki Art-B ze służbami specjalnymi obcego państwa. Bezzwłocznie zaprzestałem kontaktów z Art-B. Pomimo dwu miesięcy pracy poświęconej zbadaniu spółki Art-B, jej powiązań i działań, nie jestem do dziś w stanie autorytatywnie wypowiadać się na jej temat w aspekcie bezpieczeństwa państwa, i ewentualnych jego zagrożeń.
 • Moja praca, którą musiałem nagle przerwać, nie może służyć jako najlepszy przykład współpracy pomiędzy instytucjami władzy, które zajmują się podobną problematyką (MSW, a. właściwie Urząd Ochrony Państwa a Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (UOP)).
 • Nigdy ani UOP, ani Ministerstwo Sprawiedliwości, nie przekazywały mi jakichkolwiek informacji operacyjnych dotyczących Art-B. Sam, po uzyskaniu jakichkolwiek informacji dotyczących Art-B przekazywałem je do wiadomości swoim zwierzchnikom w Kancelarii Prezydenta RP (Jarosławowi Kaczyńskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu), oraz do Urzędu Ochrony Państwa.
 • Terminarz moich, najważniejszych spotkań dotyczących Art-B wyglądał następująco: UOP: 23 kwietnia, 1, 8, 9,10 maja, 20-25 czerwca, 2 lipca; Izrael: 21, 23 maja, 18, 20, 28 czerwca, 1, 7 lipca; Art-B: 11,17, 20, 24, 25 czerwca.

Podpisał: Maciej Zalewski

_____________________________________________

imgres-2

Raport Macieja Zalewskiego dla Sejmu RP • Maciej Zalewski do Marszałka Sejmu


MACIEJ ZALEWSKI
DEPUTY FOR THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND
Warsaw, 17/12/1993
To Ms Olga Krzyżanowska
Chairwoman of the Rules and Deputies’ Committee

Context, nature and circumstances of my contacts with Andre Gasiorowski and Bogusław Bagsik.

 • On March 12, 1991, I was appointed the Secretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland (Lech Wałęsa), simultaneously entrusting the function of the Secretary of National Defense Committee.
 • The scope of my duties included, among others problems of threat to the internal order of the country. These issues coincide with the sphere of responsibility of the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice.
 • An important aspect of the issue of threats is the way private and foreign capital operates on the Polish market, its origin, sources and directions of circulation, the influence it can exert on public finances and the monetary policy of the state.
 • On April 23, 1991, in conversation with the Head of the Office for National Security (UOP), I defined the scope of the above issues and asked to provide me with relevant materials and information (secret letter, RBN / 01 / MZ / 91 of March 24, 1991). The reply of the Head of the UOP (special purpose letter, Eb-00118/91) presented the scope of UOP’s knowledge in matters of interest to me and strengthened the conviction that this issue should be addressed vigorously. Within three weeks I had five meetings and discussions on this matter with the UOP management (23/04, 1/05, 6/05, 9/05, 15/05). One of the companies we focused on was Art-B.
 • During the visit of the President of the Republic of Poland to Israel, on May 21-23, 1991, I met with the highest representatives of the Israeli Ministry of Defense and special services. One of the objects of our interest was the Art-B company (investments in the Israeli fuel industry, links with the largest Israeli banks and Israeli special services, alleged links with the Mossad and KGB in carrying out actions to transport Russian Jews to Israel, etc.).
 • The inability to obtain effective assistance from UOP in increasing information about Art-B forced me to establish direct operational contact with Messrs. Bagsik and Gąsiorowski. I gave my information about establishing contact to my bosses at the Chancellery of the President of the Republic of Poland (Jarosław Kaczyński and Lech Kaczyński), Ministers of State, and the Head of the Office for National Security (UOP).
 • On June 11, June 17, June 20, June 24, June 25, 1991, I had seven meetings with the owners of Art-B. As a result, „Andre Gasiorowski declared full cooperation in displaying the ambiguities related to the operation of the Art-B company, the scope of operations conducted by it, and the source of funds the company uses” (excerpt from the memo from 12.06.1991).
 • The owners of Art-B provided comprehensive information and materials regarding the company’s financial operations („Oscillator”), mechanisms of Art-B holding and its structure, Art-B’s involvement in the contacts of the Polish Ministry of National Defense (MON) with the leadership of the Ministry of Defense of Israel ( problems of cooperation between the arms industries and trade), they also revealed political analyzes of the upcoming parliamentary elections and information on Art-B’s involvement in the presidential campaign. Operational information has been forwarded to the Office for State Protection.
 • At my request of June 17, 1991 (secret, RBN / 143 / MZ / 91) On June 18, 1991, the President of the Republic of Poland granted me a power of attorney for contacts with Israeli special services in matters of state security. Simultaneously with the talks with ART-B, contacts with representatives of Israel continued (20.06., 28.06., 1.07., 4.07.).
 • Art-B owners „declared their willingness to mediate in financial and commercial contacts with Israel on a large scale, USD 1.5-2 billion” (ibid).
 • On June 25, 1991, the Minister of State, Head of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (Jarosław Kaczyński), after a conversation with the head of the Office for National Security (Andrzej Milczanowski), gave me the order to cease contact with Art-B. According to the information provided to me, the Office of National Security, was to acquire data on the connection of Art-B with the special services of a foreign country. I immediately ceased contact with Art-B. Despite two months of work devoted to researching the Art-B company, its connections and activities, I am not able to speak authoritatively about it in the aspect of state security and its possible threats.
 • My work, which I had to abruptly stop, cannot serve as the best example of cooperation between institutions of power that deal with similar issues (Ministry of Interior, in fact the Office for State Protection and the National Security Bureau.
 • Never UOP or the Ministry of Justice gave me any operational information about Art-B. Sam, after obtaining any information about Art-B, I communicated it to my superiors in the Chancellery of the President of the Republic of Poland (Jarosław Kaczyński and Lech Kaczyński), and to the Office of State Protection.